Ofa Nederland V.O.F.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (B2B)

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

 • OFA Nederland: OFA Nederland V.O.F.;
 • Afnemer: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier dat/die met OFA Nederland onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of een overeenkomst met OFA Nederland aangaat met betrekking tot een verstrekte opdracht;
 • Producten: alle zaken en/of diensten die worden geleverd;
 • Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen elektronische correspondentie;
 • Offerte: een Schriftelijk aanbod om tegen bepaalde condities een bepaalde hoeveelheid Producten te leveren;
 • Order: iedere opdracht van de Afnemer aan OFA Nederland;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen OFA Nederland en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Levering: één of meer Producten, indien deze uit zaken bestaan, in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van de Afnemer door OFA Nederland, en/of, indien de Producten uit diensten bestaan, het verrichten van deze diensten.


Art. 2 – Toepasselijkheid

2.1    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, alle Orders, alle door OFA Nederland te sluiten Overeenkomsten en alle door OFA Nederland gesloten Overeenkomsten.
2.2    Afwijking van deze Voorwaarden kan alleen Schriftelijk worden overeengekomen.
2.3    In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.
2.4    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Art. 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1     Offertes, aanbiedingen, (prijs)opgaven en andere verklaringen van OFA Nederland en haar vertegenwoordigers en/of werknemers binden OFA Nederland niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. 
3.2    Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover OFA Nederland een Order van de Afnemer Schriftelijk door middel van een orderbevestiging bevestigt.
3.3     Aanvullingen op of wijzigingen in de Overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke Voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover zij Schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4    Voor Leveringen uitgevoerd door OFA Nederland, waarvoor geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur als orderbevestiging beschouwd. Voor dergelijke Leveringen wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5    OFA Nederland heeft het recht voor het opstellen van een Offerte een vergoeding te vragen van de Afnemer.


Art. 4 – Leveringstermijnen

4.1     Een door OFA Nederland opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor OFA Nederland geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan OFA Nederland verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door OFA Nederland zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn.
4.2    Indien OFA Nederland voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door de Afnemer moeten worden verstrekt, dan wel voldoening van een andere op de Afnemer rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van OFA Nederland dan wel dat de Afnemer aan de bedoelde verplichting jegens OFA Nederland heeft voldaan.
4.3    Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst.

 
Art. 5 – Leveringscondities

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, vindt de Levering vanaf een orderbedrag vanaf € 50,-- plaats franco op het met de Afnemer overeengekomen adres. 
De wijze van verzenden en het transportmiddel worden, indien niets anders is overeengekomen, aan de keuze van OFA Nederland overgelaten. 
Neemt de Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. OFA Nederland is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan. De Afnemer blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd.

 
Art. 6 – Zicht- en Retourzendingen

6.1    OFA Nederland behoudt zich het recht voor al dan niet op zicht te leveren.
6.2    Bij Orders moet uitdrukkelijk worden aangegeven dat het een zichtzending betreft.
6.3    Zichtzendingen worden door OFA Nederland beschouwd als normale Leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de Producten binnen een termijn van drie weken onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren aan OFA Nederland. 
6.4    In geval van beschadigingen van de Producten is de Afnemer gehouden om aan OFA Nederland de reparatiekosten dan wel vervangingskosten te vergoeden. OFA Nederland behoudt zich het recht voor om – in uitzonderlijke gevallen – retourzendingen te weigeren.
6.5    De Afnemer is gehouden de emballagekosten aan OFA Nederland te vergoeden, indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd.
6.6    Indien de zichtzending niet leidt tot een Order, dan dienen op eerste verzoek van OFA Nederland de Producten aan OFA Nederland te worden geretourneerd, onder vermelding van het factuurnummer.
6.7    Een niet binnen de in lid 3 bepaalde termijn geretourneerde zichtzending, wordt beschouwd als een Order.


Art. 7 – Prijzen

7.1    De prijzen luiden in Euro en zijn vastgelegd in de orderbevestiging, exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten. 
7.2 OFA Nederland heeft het recht alle prijsverhogende factoren die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van, maar niet beperkt tot:

 • verhoging van kostprijzen, (fabrieks-)prijzen van toeleveranciers en tarieven voor materialen;
 • verhoging van loonkosten, sociale lasten en belastingen;
 • verhoging van de transportkosten;
 • wijziging in valutaverhoudingen;

door te berekenen aan de Afnemer.
7.3    De Afnemer is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, behoudens een verplichting tot prijsverhoging op grond van wettelijke bepalingen.
7.4    OFA Nederland zal de Afnemer zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een prijsverhoging in kennis stellen. Indien de Afnemer niet binnen vijf dagen na deze kennisgeving Schriftelijk reageert, stemt de Afnemer stilzwijgend in met de prijsverhoging.


Art 8. – Betaling

8.1     Tenzij Schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de Afnemer de facturen van OFA Nederland binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.
8.2    OFA Nederland is steeds gerechtigd, ook tijdens uitvoering van de Overeenkomst, om van de Afnemer te verlangen dat deze ter zake van de Overeenkomst een voorschot betaalt of op andere wijze zekerheid stelt.
8.3    De Afnemer is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of het factuurbedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht hebben op OFA Nederland.
8.4    De Afnemer heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens OFA Nederland op te schorten.
8.5    Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Tevens is de Afnemer vanaf de vervaldag de Nederlandse wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
8.6    Kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door OFA Nederland worden gemaakt om nakoming van de verplichtingen van de Afnemer af te dwingen, komen ten laste van de Afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten geldt hierbij een minimum van € 250,-- zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop OFA Nederland de Afnemer Schriftelijk sommeert zijn verplichtingen na te komen. Indien OFA Nederland haar vordering ter incasso uit handen geeft, wordt het bedrag van de vordering met tien procent aan administratiekosten verhoogd.
8.7     Alle verplichtingen van de Afnemer zijn terstond opeisbaar in geval de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.


Art. 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1    De eigendom van de Producten, niettegenstaande de Levering, gaat pas over op de Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan OFA Nederland verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
9.2    Indien en zolang OFA Nederland eigenaar is van de Producten is de Afnemer niet gerechtigd deze te vervreemden, dan wel te verpanden of anderszins te bezwaren.
9.3    OFA Nederland is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Afnemer zal aan OFA Nederland alle medewerking verlenen teneinde OFA Nederland in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de Producten.
9.4    Indien en zolang OFA Nederland eigenaar van de Producten is, zal de Afnemer OFA Nederland onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient de Afnemer de derde te wijzen op de (eigendoms-)rechten van OFA Nederland.


Art. 10 – Reparaties

10.1    Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.
10.2    OFA Nederland is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van reparatiewerkzaamheden, bij te laten staan door derden.
10.3    Alle aan OFA Nederland ter reparatie gegeven Producten, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de Afnemer, dienen gedurende de periode dat zij zich onder toezicht van OFA Nederland bevinden, door en voor rekening van de Afnemer verzekerd te zijn.
10.4    OFA Nederland stelt alleen dan de vervangen onderdelen en/of Producten aan de Afnemer ter beschikking indien deze daar uitdrukkelijk bij het geven van de reparatieopdracht om heeft verzocht. Indien een dergelijk verzoek niet is gedaan, dan worden de vervangen onderdelen en/of Producten eigendom van OFA Nederland, zonder dat de Afnemer op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.


Art. 11 - Overmacht bij OFA Nederland

11.1    Onder overmacht aan de zijde van OFA Nederland wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van OFA Nederland onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die het nakomen van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen:

 • oorlog, oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, burgeroorlog en oproer;
 • werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, materiaaltekorten, brand en andere ernstige bedrijfsstoringen; 
 • maatregelen van de zijde van de overheid; 
 • problemen met energievoorziening;
 • tekortkomingen van de door OFA Nederland ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde bedrijven, instellingen, personen en/of zaken.

11.2    Indien OFA Nederland door overmacht verhinderd is binnen de leveringstermijn haar verplichtingen jegens de Afnemer na te komen, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur dat OFA Nederland door overmacht, direct of indirect, is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
11.3     OFA Nederland zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een overmacht situatie in kennis stellen.
11.4    Indien OFA Nederland bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen.


Art. 12 - Reclamering en garantie

12.1    Reclamering terzake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk acht dagen na de Levering van het Product aan de Afnemer, in een Schriftelijke en gespecificeerde mededeling aan OFA Nederland te geschieden.
12.2    Reclamering van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na de ontdekking, doch uiterlijk binnen acht dagen na de ontdekking, in een Schriftelijke en gespecificeerde mededeling aan OFA Nederland te geschieden.
12.3    Bij overschrijding van de termijn zoals bepaald in lid 1 en 2 van dit artikel vervalt elke aanspraak tegen OFA Nederland terzake van de gebreken. Rechtsvordering terzake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
12.4    De Afnemer dient op eerste verzoek van OFA Nederland de aankoopnota aan OFA Nederland te doen toekomen, zulks op straffe van verval van de garantieaanspraken.
12.5    Onverminderd de onder lid 6 gestelde beperkingen staat OFA Nederland in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde Product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. OFA Nederland garandeert dat het geleverde Product na Levering voor een periode van zes maanden vrij is van gebreken, opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
12.6    Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:

 • niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
 • anders dan normaal gebruik;
 • slijtage;
 • onachtzaamheid;
 • overbelasting;    
 • door derden aangebrachte niet originele onderdelen;
 • een ongeval;
 • een oorzaak die is gelegen buiten het Product.

12.7    OFA Nederland is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebreken in het functioneren en/of vermindering van veiligheid van welke aard dan ook, als gevolg van aanpassingen welke door de Afnemer en/of derden op de Producten zijn aangebracht, tenzij de aanpassingen in opdracht van OFA Nederland zijn aangebracht.
12.8    Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is gereclameerd, heeft OFA Nederland de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten deugdelijk te repareren. Bij reparatie houdt OFA Nederland zich het recht voor gebruik te maken van nieuwe en/of gebruikte onderdelen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is OFA Nederland terzake van haar (garantie)verplichtingen volledig gekweten.


Art. 13 - Opschorting en ontbinding

13.1    OFA Nederland heeft, indien de Afnemer tekort schiet in enige verplichting jegens OFA Nederland, of indien OFA Nederland redelijkerwijs mag verwachten dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens OFA Nederland, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat OFA Nederland tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.
13.2    Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1 heeft OFA Nederland in dergelijke gevallen het recht om de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat OFA Nederland tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.
13.3    In het geval waarin de Afnemer:

 • in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • komt te overlijden;
 • enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;

is OFA Nederland gerechtigd de Overeenkomst met de Afnemer met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.


Art. 14 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1    OFA Nederland is niet aansprakelijk voor de door de Afnemer dan wel derden geleden schade behoudens voorzover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
14.2    OFA Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingschade en winst- dan wel omzetderving.
14.3    De aansprakelijkheid van OFA Nederland jegens de Afnemer en/of derden is in alle gevallen beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door OFA Nederland gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
14.4    De Afnemer zal OFA Nederland vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal OFA Nederland alle schade vergoeden die OFA Nederland lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.


Art. 15 - Intellectuele eigendomsrechten

De Afnemer verkrijgt op grond van de Overeenkomst in geen geval enig recht van intellectuele eigendom met betrekking tot, maar niet beperkt tot:

 • de Producten;
 • de door OFA Nederland uitgebrachte Offerte;
 • de door OFA Nederland vervaardigde en/of verstrekte ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen en modellen;
 • de door OFA Nederland vervaardigde en/of verstrekte berekeningen;
 • de informatie die ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden en Producten;

ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.
15.2    Behoudens ter uitvoering van de Overeenkomst, is het de Afnemer niet toegestaan enig door OFA Nederland ter beschikking gesteld Product of enig gedeelte daarvan te kopiëren, aan derde te tonen, openbaar te maken of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van OFA Nederland.
15.3    Op eerste verzoek van OFA Nederland dient het in lid 1 genoemde aan OFA Nederland te worden geretourneerd.
15.4    De Afnemer zal OFA Nederland onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten.

 
Art. 16 – Toepasselijk recht

Op de Offerte, de Order, de Voorwaarden, de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen OFA Nederland en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen OFA Nederland en de Afnemer mochten ontstaan, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de rechtbank Arnhem (Nederland).